UMOWA LICENCYJNA UŻYTKOWNIKA KOŃCOWEGO

Pomiędzy użytkownikiem naszego oprogramowania EasySIGN („Oprogramowanie”) a nami, EASYSIGN BV, firmą utworzoną zgodnie z prawem holenderskim, z siedzibą główną pod adresem Melkweg 5, 5527 CZ Hapert, Holandia.

UWAGA: INSTALUJĄC LUB KORZYSTAJĄC Z OPROGRAMOWANIA UŻYTKOWNIK AKCEPTUJE WSZYSTKIE POSTANOWIENIA I WARUNKI NINIEJSZEJ UMOWY LICENCYJNEJ UŻYTKOWNIKA KOŃCOWEGO („UMOWA LICENCYJNA”).

ARTYKUŁ 1: LICENCJA
1.1 Z zastrzeżeniem warunków określonych w niniejszej umowie EULA, udzielamy Ci następujących praw:
A) Jeśli uzyskałeś wersję próbną Oprogramowania: niewyłączne i niezbywalne prawo do instalacji i używania Oprogramowania na jednym komputerze przez okres trzydziestu dni;
B) Jeśli kupiłeś Oprogramowanie na podstawie licencji wieczystej: wieczyste, niewyłączne i nieprzenoszalne prawo do używania Oprogramowania na jednym komputerze;
C) Jeśli kupiłeś Oprogramowanie na podstawie licencji subskrypcyjnej: niewyłączne i nieprzenoszalne prawo do instalowania i używania Oprogramowania na jednym komputerze przez okres określony w zamówieniu i będzie automatycznie przedłużane na kolejne identyczne ( lub określone inaczej) okresy, chyba że zostaną rozwiązane przez którąkolwiek ze Stron po anulowaniu przez Internet przed upływem jednego dnia przed upływem bieżącego okresu;
D) Jeśli kupiłeś Oprogramowanie na podstawie przedpłaconej licencji: niewyłączne i niezbywalne prawo do używania Oprogramowania na jednym komputerze i przez okres określony w zamówieniu.
E) Jeśli oprogramowanie zostało zakupione na podstawie licencji edukacyjnej, niewyłączne i nieprzenoszalne prawo do instalowania i używania Oprogramowania na liczbie komputerów i przez okres określony w zamówieniu zakupu oraz wyłącznie w celach edukacyjnych.
F) Jeśli kupiłeś Oprogramowanie wraz z Konserwacją: niewyłączne i niezbywalne prawo do pobrania i zainstalowania Oprogramowania na każdym komputerze objętym wspomnianą Konserwacją (Artykuł 5) i na czas określony w zamówieniu zakupu.
1.2 Jeśli Oprogramowanie zostało zakupione i zainstalowane na zasadzie „zablokowania komputera”, możesz korzystać z Oprogramowania tylko na komputerze, na którym zostało ono zainstalowane po raz pierwszy. Zabrania się i nie wolno przenosić lub przenosić Oprogramowania z takiego komputera na inny komputer. Jeśli Oprogramowanie zostało zakupione i zainstalowane na zasadzie „zablokowany klucz USB”, możesz używać oprogramowania tylko na jednym komputerze, do którego jest podłączony ten klucz USB.
1.3 Jeśli zakupiłeś oprogramowanie na zasadzie „zablokowania komputera”, będziesz ponosić ryzyko utraty, kradzieży lub uszkodzenia komputera oraz zmian dokonanych w sprzęcie komputerowym lub zainstalowanym systemie operacyjnym, co oznacza, że ​​nie możesz już korzystać z oprogramowania . W rezultacie będziesz musiał kupić nową licencję na Oprogramowanie. Jeśli zakupiłeś oprogramowanie z zablokowanym kluczem USB, będziesz ponosić ryzyko utraty, kradzieży lub uszkodzenia klucza USB, co oznacza, że ​​nie możesz już używać oprogramowania. W rezultacie będziesz musiał kupić nową licencję na Oprogramowanie.
1.4 Ceny odnowionych subskrypcji są automatycznie aktualizowane do rzeczywistych cen w momencie odnowienia. 30 dni przed automatycznym odnowieniem subskrypcji zostanie wysłany e-mail z informacją o odnowieniu i możliwości anulowania.
1.5 Nie możesz (ani nie zezwalasz osobom trzecim) na:
(I) zezwalać stronie trzeciej na korzystanie z Oprogramowania na własny rachunek takiej osoby trzeciej lub w imieniu innej osoby trzeciej lub na jej rzecz;
(II) modyfikować lub dostosowywać Oprogramowania w jakikolwiek sposób i / lub tłumaczyć, odtwarzać kodu źródłowego, dekompilować, dezasemblować lub tworzyć dzieł pochodnych Oprogramowania;
(iii) zmieniać lub usuwać nasze prawa autorskie, znaki handlowe lub wszelkie inne zastrzeżone lub zastrzeżone uwagi lub legendy zawarte lub zawarte w Oprogramowaniu, dokumentacji i innych materiałach dostarczonych wraz z Oprogramowaniem;
(iv) modyfikować, dostosowywać, tłumaczyć lub tworzyć prace pochodne na podstawie naszych materiałów pisemnych bez naszej uprzedniej pisemnej zgody.
1.6 Po otrzymaniu stosownego powiadomienia, zapewnisz nam lub wyznaczonemu przez nas podmiotowi trzeciemu dostęp do swoich pomieszczeń i systemów, które mogą być konieczne do zweryfikowania, czy przestrzegasz warunków niniejszej umowy EULA.
ARTYKUŁ 2: OBRAZY
2.1 Oprogramowanie zawiera obrazy, które są naszą własnością. Możesz używać, modyfikować i publikować te obrazy, z zastrzeżeniem ograniczeń określonych w niniejszym punkcie.
2.2 Możesz włączyć dowolny obraz (obrazy) do swojego oryginalnego dzieła oraz publikować, wyświetlać i rozpowszechniać swoje dzieło w dowolnej aplikacji;
2.3 Nie możesz:
(I) wypożyczać, dzierżawić, odsprzedawać, udzielać sublicencji, pożyczać lub w inny sposób udostępniać zdjęcia do użytku lub dystrybucji oddzielnie lub oddzielić od oryginalnego dzieła.
(II) tworzyć skandalicznych, obscenicznych, zniesławiających lub niemoralnych dzieł lub wykorzystywać nasze obrazy do jakichkolwiek innych celów zabronionych przez prawo;
(iii) wykorzystywać lub zezwalać na wykorzystanie naszych zdjęć lub jakiejkolwiek ich części jako znaku towarowego lub znaku usługowego, lub dochodzić jakichkolwiek praw własności do jakichkolwiek obrazów lub jakiejkolwiek ich części; i
(iv) wykorzystywać obrazy w formacie elektronicznym, online lub w aplikacjach multimedialnych, chyba że obrazy są dołączone wyłącznie do celów przeglądania i nie ma zgody na pobieranie i / lub zapisywanie obrazów z jakiegokolwiek powodu.
ARTYKUŁ 3: OGRANICZONA GWARANCJA I ODPOWIEDZIALNOŚĆ
3.1 Gwarantujemy, że dostarczone przez nas nośniki i inne materialne produkty (CD-ROM (y) i / lub inne nośniki, na których Oprogramowanie jest nagrywane) są wolne od wad materiałowych i produkcyjnych przy normalnym użytkowaniu i obsłudze przez okres dziewięćdziesięciu ( 90) dni od daty dostawy do pierwotnego nabywcy, o czym świadczy wystarczający dowód zakupu.
3.2 W okresie gwarancyjnym wymienimy na nasz koszt wadliwe nośniki i inne namacalne produkty (opłacone z góry) wraz z wystarczającym dowodem zakupu. Taka wymiana będzie objęta gwarancją przez pozostały okres pierwotnej gwarancji lub trzydzieści (30) dni, w zależności od tego, który okres jest najdłuższy.
3.3 Z WYJĄTKIEM WYRAŹNEJ OGRANICZONEJ GWARANCJI PRZEDSTAWIONEJ POWYŻEJ, NIE UDZIELAMY ŻADNYCH INNYCH GWARANCJI I NIE UDZIELAMY ŻADNYCH GWARANCJI WYRAŹNYCH, DOROZUMIANYCH LUB USTAWOWYCH W ODNIESIENIU DO NASZEGO OPROGRAMOWANIA (I OBRAZÓW W TYM ZAWARTYCH W TYM OGRANICZENIU), OGRANICZENIA SPRZĘTOWEGO I USŁUGI O NIENARUSZANIU PRAW WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ JAKICHKOLWIEK STRON TRZECICH, SPRZEDAWALNOŚCI, POPRAWNOŚCI, DOKŁADNOŚCI, NIEZAWODNOŚCI I PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU.
3.4 BEZ OKOLICZNOŚCI I NA PODSTAWIE TEORII PRAWNEJ, NAWET TORTU, UMOWY LUB INNYCH INNYCH NINIEJSZYCH ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA JAKIEKOLWIEK SZKODY POŚREDNIE, SZCZEGÓLNE, PRZYPADKOWE LUB KONSEKWENCYJNE DOWOLNEGO POSTANOWIENIA, W TYM BEZ OGRANICZEŃ JEŚLI ZYSKUJESZ ZYSK, MOŻLIWOŚĆ TAKICH SZKÓD LUB STRAT.
3.5 W RAZIE, ŻE NIEZALEŻNIE OD WARUNKÓW NINIEJSZEJ OGRANICZONEJ GWARANCJI JESTEŚMY ZNALEZIONY ODPOWIEDZIALNOŚĆ, NASZA CAŁA ODPOWIEDZIALNOŚĆ WYNIKAJĄCA Z NINIEJSZEJ UMOWY LICENCYJNEJ LUB ZWIĄZANA Z NINIEJSZĄ UMOWĄ EULA NIE PRZEKRACZA NIŻSZEJ KWOTY (I) KWOTY RÓWNOWAŻNEJ CENY PRODUKTU USZKODZENIE LUB (ii) 5.000 EURO.
3.6 JAKIEKOLWIEK GWARANCJA UDZIELONA PRZEZ NAS NINIEJSZEJ PODSTAWIE JEST ZGODNOŚĆ Z TWOIMI WARUNKAMI NINIEJSZEJ UMOWY.
ARTYKUŁ 4: TYTUŁ I WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA
4.1 Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że Oprogramowanie (w tym obrazy zawarte w Oprogramowaniu) jest naszą własnością i że wszelkie tytuły do ​​Oprogramowania i obrazy pozostają w nas. Wszelkie prawa własności intelektualnej związane z Oprogramowaniem i obrazami, w tym między innymi wydane lub zarejestrowane patenty, zgłoszenia patentowe, znaki towarowe, znaki usługowe, tajemnice handlowe, prawa autorskie, prawa do baz danych i know-how, są naszą własnością lub naszą dostawcy zewnętrzni. Nie będziesz rościć sobie żadnych praw własności do jakichkolwiek praw własności intelektualnej naszych lub naszych zewnętrznych dostawców, ani nie będziesz kwestionować ani pomagać w kwestionowaniu naszych praw, tytułów i udziałów związanych z taką własnością intelektualną, ani też pomagać w ich kwestionowaniu.
4.2 Jeśli zostanie wniesione jakiekolwiek roszczenie przeciwko Tobie, że korzystanie z Oprogramowania lub określonego obrazu narusza jakiekolwiek prawo własności intelektualnej osoby trzeciej, powiadomisz nas na piśmie o takim roszczeniu w ciągu pięciu dni roboczych od otrzymania roszczenia. Będziemy mieć prawo, ale nie obowiązek, do obrony na nasz koszt przed takim roszczeniem lub, według naszego wyboru, rozstrzygnięcia sporu. Jeśli zdecydujemy się bronić Cię przed takim roszczeniem, zwolnimy Cię od wszelkich kosztów i zobowiązań wynikających z obrony lub rozstrzygnięcia takiego roszczenia lub powództwa. Powyższe stanowi naszą pełną odpowiedzialność i jedyne środki prawne w odniesieniu do naruszenia praw własności intelektualnej osób trzecich.
4.3 Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek naruszenie praw własności intelektualnej stron trzecich wynikające z: (i) korzystania z Oprogramowania w połączeniu z innym oprogramowaniem lub przedmiotami, chyba że sprzedaliśmy, dokonaliśmy lub wyraźnie zaleciliśmy lub zatwierdziliśmy takie użycie w połączeniu z pisanie; lub (ii) modyfikacja oprogramowania po dostawie, chyba że dokonaliśmy, wyraźnie zaleciliśmy lub zatwierdziliśmy taką modyfikację na piśmie.
ARTYKUŁ 5: KONSERWACJA I WSPARCIE
5.1 Jeśli zawarłeś z nami umowę serwisową, dostarczymy ci ulepszone wersje Oprogramowania, gdy tylko będą dostępne. Nie będziemy już zobowiązani do zapewnienia obsługi technicznej lub pomocy technicznej dotyczącej starej wersji trzy miesiące po udostępnieniu ulepszonej wersji.
5.2 Jeśli zawarłeś z nami umowę serwisową, masz prawo do pomocy technicznej, polegającej na ograniczonej pomocy technicznej online w godzinach pracy w dni robocze.
5.3 Każda pojedyncza umowa serwisowa dotyczy albo jednego komputera, albo jednego klucza USB.
ARTYKUŁ 6: ROZWIĄZANIE UMOWY
6.1 Niezależnie od wszelkich innych środków prawnych, które mogą być dostępne dla strony zgodnie z obowiązującym prawem w odniesieniu do takich zdarzeń, każde z poniższych wydarzeń umożliwia nam natychmiastowe wypowiedzenie umowy EULA w drodze pisemnego powiadomienia:
(A) istotne naruszenie przez użytkownika umowy EULA, które, jeśli jest możliwe do naprawienia, nie zostanie naprawione w ciągu 30 dni po pisemnym powiadomieniu;
(B) jesteś niewypłacalny lub nie jesteś w stanie spłacić swoich długów, ponieważ stają się one wymagalne; starasz się o ogłoszenie upadłości lub zawieszenie płatności lub podobną ulgę zgodnie z procedurą prawną lub podlegasz takiej procedurze; przestajesz funkcjonować jako kontynuacja działalności lub prowadzić działalność w normalnym toku działalności;
(C) każde przeniesienie przez Ciebie, dobrowolnie lub nieumyślnie, z mocy prawa lub w inny sposób, jakiegokolwiek istotnego udziału własnościowego w Twojej firmie lub każda istotna zmiana w zarządzaniu Twoją firmą, która według naszej wyłącznej opinii negatywnie wpływa na nasze interesy.
(D) wszelkie próby przeniesienia lub cesji niniejszej umowy EULA lub któregokolwiek z praw lub obowiązków wynikających z niniejszej umowy na osoby trzecie bez naszej pisemnej zgody;
6.2 Wypowiedzenie niniejszej UMOWY LICENCYJNEJ nie ma wpływu na żadne prawa i obowiązki użytkownika i / lub nas naliczone przed takim wypowiedzeniem.
6.3 Nie będziemy ponosić odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody jakiegokolwiek rodzaju lub charakteru poniesione lub poniesione przez ciebie w wyniku rozwiązania przez nas umowy EULA zgodnie z klauzulą ​​6.1.
6.4 Po rozwiązaniu niniejszej umowy EULA natychmiast zaprzestanie korzystania z oprogramowania i zdjęć oraz przekaże nam, w ciągu dziesięciu (10) dni roboczych od daty rozwiązania, wszystkie nośniki fizyczne zawierające oprogramowanie, dokumentację i wszelkie inne materiały dostarczone w ramach niniejszej umowy EULA. Potwierdzimy na piśmie odbiór materiałów zwróconych zgodnie z niniejszym punktem 5.4. W przypadku braku takiego potwierdzenia materiałów nie uważa się za zwrócone.
ARTYKUŁ 7: RÓŻNE
7.1 Będziemy mieć prawo do przeniesienia wszelkich naszych praw i obowiązków wynikających z niniejszej umowy na dowolną stronę trzecią i, w niezbędnym zakresie, niniejszym wyraźnie zgadzasz się na takie przeniesienie. Ponadto zapewnisz wszelką uzasadnioną pomoc niezbędną do dokonania jakiegokolwiek przeniesienia naszych praw i / lub obowiązków.
7.2 Będziesz traktować Oprogramowanie i wszelkie związane z nim know-how jako poufne. Nie będziesz ujawniać żadnych informacji poufnych przekazanych Ci w ramach umowy EULA osobom trzecim. Możesz ujawnić poufne informacje tylko takim pracownikom, agentom lub przedstawicielom, którzy muszą wiedzieć i są zobowiązani do zachowania poufności co najmniej tak samo chroniąc nasze interesy, jak zobowiązania wynikające z niniejszej umowy.
7.3 Umowa licencyjna podlega prawu holenderskiemu. Wyklucza się stosowanie Konwencji Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów z 11 kwietnia 1980 r.
7.4 W przypadku sporów dotyczących umowy EULA wszystkie koszty i wydatki strony wygrywającej, w tym uzasadnione opłaty prawne i wydatki związane z postępowaniem sądowym, są zwracane przez drugą stronę na żądanie i podlegają zwrotowi przez stronę wygrywającą w takim postępowaniu sądowym, nawet jeśli takie koszty przewyższają oszacowanie takich kosztów, dokonane przez sędziego na podstawie holenderskiego kodeksu postępowania cywilnego.
7.5 Wszelkie spory wynikające z umowy EULA będą rozstrzygane wyłącznie przed właściwym sądem w 's-Hertogenbosch w Holandii.

Pytania?

Mamy odpowiedzi. Skontaktuj się z nasz zespół wsparcia.

Are you ready to make things EASY?

KUP TERAZ