Warunki ogólne

1. DEFINICJE
"Umowa": umowa między EasySIGN a Klientem dotycząca zakupu i dostawy Produktów za pośrednictwem sklepu internetowego EasySIGN.
"Klient": osoba fizyczna lub prawna, z którą EasySIGN zawarła Umowę lub która odwiedza sklep internetowy EasySIGN, pod warunkiem, że osoba fizyczna nigdy nie będzie działać jako konsument.
„EasySIGN”: EasySIGN BV, z siedzibą pod adresem Melkweg 5, (5527CZ) Hapert, Holandia, z numerem rejestru handlowego 17186197.
„Sklep internetowy EasySIGN”: sklep cyfrowy, w którym EasySIGN sprzedaje Produkty.
„Ogólne warunki handlowe”: niniejsze Ogólne Warunki.
„Hiperłącze”:  wskazanie na stronie internetowej, które zawiera link do innej strony internetowej.
"Własność intelektualna": wszelkie prawa własności intelektualnej, w tym wszelkie prawa pokrewne, takie jak prawa autorskie, prawa do znaków towarowych, prawa patentowe, prawa do wzoru, prawa do nazwy handlowej, prawa do bazy danych i prawa pokrewne.
„Strony”: EasySIGN i klient wspólnie.
„Produkty”: oprogramowanie, wsparcie, szkolenia i wszystkie inne produkty lub usługi oferowane przez EasySIGN za pośrednictwem sklepu internetowego EasySIGN.
2. ZASTOSOWANIE
2.1. Niniejsze Ogólne Warunki mają zastosowanie do każdej oferty złożonej w sklepie internetowym EasySIGN oraz do każdej Umowy wynikającej ze sklepu internetowego EasySIGN między EasySIGN a Klientem.
2.2. W przypadku, gdy jeden lub więcej postanowień Umowy i / lub niniejszych Ogólnych Warunków zostanie uznanych przez właściwy sąd za niezgodne z prawem, pozostałe postanowienia Umowy lub niniejszych Ogólnych Warunków pozostają w mocy między Stronami.
3. ZAWARCIE UMOWY
3.1. Wyrażenia EasySIGN w sklepie internetowym EasySIGN w odniesieniu do Produktów kwalifikują się jako zaproszenie do złożenia oferty przez Klienta. Umowa zostaje zawarta przez potwierdzenie EasySIGN zamówienia Klienta. Potwierdzenie odbywa się poprzez wysłanie wiadomości e-mail do klienta. Klient może rozwiązać Umowę, dopóki akceptacja nie zostanie potwierdzona.
3.2. Ogólne warunki zostaną udostępnione Klientowi przez EasySIGN za pośrednictwem hiperłącza w sklepie internetowym EasySIGN przed zawarciem Umowy. Klient ponosi odpowiedzialność za zapisanie lub wydrukowanie kopii Ogólnych warunków za pośrednictwem udogodnień dostępnych w sklepie internetowym EasySIGN.
3.3. Niezależnie od jakichkolwiek prawnych zobowiązań EasySIGN do przechowywania Umowy i / lub Ogólnych warunków, EasySIGN nie ponosi odpowiedzialności za udostępnienie Klientowi jakiejkolwiek zarchiwizowanej Umowy i / lub Ogólnych warunków.
4. TELEKOMUNIKACJA
4.1. Każda komunikacja między EasySIGN a Klientem odbywa się za pośrednictwem poczty elektronicznej, chyba że Ogólne Warunki i / lub Umowa wskazują inaczej.
4.2. Komunikację elektroniczną uważa się za otrzymaną w dniu jej wysłania, chyba że strona odbierająca udowodni inaczej. Jeżeli komunikat nie został odebrany z powodu problemów z dostawą i / lub dostępnością związanych ze skrzynką e-mail klienta, będzie to na ryzyko klienta, nawet jeśli skrzynka e-mail klienta znajduje się u osoby trzeciej.
5. TERMIN I ZAKOŃCZENIE
5.1. Jeśli Klient zakupił Produkt na zasadzie subskrypcji, okres obowiązywania Umowy będzie obowiązywał przez czas określony w formularzu Zamówienia („Okres początkowy”). Po upływie tego okresu Umowa zostanie automatycznie przedłużona na kolejne warunki równe Okresowi początkowemu (każdorazowo „Okresowi późniejszemu”), chyba że Klient anuluje subskrypcję na swoim koncie w sklepie internetowym EasySIGN przed końcem Początkowego lub Kolejny termin. EasySIGN zapewni Klientowi terminowe powiadomienie o automatycznym odnowieniu Umowy. Powiadomienie zawiera aktualną obowiązującą cenę odnowienia subskrypcji.
5.2. Jeśli Klient nie wywiąże się, nie zdąży na czas lub nie wywiąże się odpowiednio z jakiegokolwiek zobowiązania wynikającego z jakiejkolwiek Umowy zawartej z EasySIGN, EasySIGN ma prawo wypowiedzieć Umowę w drodze pisemnego powiadomienia w całości lub w części bez interwencji prawnej i bez zawiadomienia zaocznego.
5.3. Po rozwiązaniu Umowy przez EasySIGN wszelkie istniejące roszczenia stają się natychmiast wymagalne. Klient ponosi odpowiedzialność za wszelkie szkody poniesione przez EasySIGN w wyniku takiego rozwiązania umowy, w tym za utratę interesów, zysków lub interesów.
6. CENA I PŁATNOŚĆ
6.1. Cena Produktów jest określona w sklepie internetowym EasySIGN. Płatność zostanie dokonana w sposób określony w sklepie internetowym EasySIGN.
6.2. Jeśli Klient zakupił Produkt na podstawie subskrypcji, cena takiej subskrypcji zostanie automatycznie zaktualizowana do rzeczywistych cen podanych w sklepie internetowym EasySIGN w momencie odnowienia.
6.3. Wszystkie ceny podano w euro, jak podano w sklepie internetowym EasySIGN, bez VAT i innych opłat rządowych. Wszystkie ceny w sklepie internetowym EasySIGN oraz w reklamie mogą być modyfikowane przez EasySIGN w dowolnym momencie bez uprzedniego powiadomienia. Wszystkie ceny podlegają błędom, błędom i modyfikacjom technicznym, w takich przypadkach EasySIGN ma prawo anulować każde zamówienie.
7. DOSTAWA
7.1. EasySIGN dostarczy Produkty w sposób określony w sklepie internetowym EasySIGN.
7.2. Czasy dostawy i / lub daty dostawy nigdy nie są ustalonymi datami, chyba że uzgodniono inaczej na piśmie.
8. POLITYKA RETURN
  Klient może zwrócić Produkt tylko na takich warunkach specyficznych dla Produktu. Jeśli takie szczegółowe warunki nie przewidują polityki zwrotów, Klient nie ma prawa do zwrotu takiego Produktu.
9. WARUNKI SZCZEGÓLNE PRODUKTU
  Klient zgadza się, że następujące warunki specyficzne dla Produktu dotyczą zakupu następujących Produktów za pośrednictwem sklepu internetowego EasySIGN:
- Oprogramowanie: link do umowy licencyjnej użytkownika końcowego
10. PRYWATNOŚCI
10.1. Zamawiając Produkty w sklepie internetowym EasySIGN, klient musi założyć konto EasySIGN. Uważa się, że klient przeczytał oświadczenie o ochronie prywatności EasySIGN (które jest dostępne) tutaj) i zgadza się ze sposobem EasySIGN prozakazuje danych osobowych Klientów.
10.2. Klient zdaje sobie sprawę, że EasySIGN proceduje dane Klientów, w tym informacje o aktywności Klienta w sklepie internetowym EasySIGN, takie jak odwiedzane strony, czas spędzony w różnych częściach sklepu internetowego EasySIGN, adres internetowy strony internetowej odwiedzanej przez Klienta oraz Oprogramowanie zamówione przez Klienta. EasySIGN przechowuje te informacje w bazie danych wykorzystywanej do realizacji Umowy. Wdrożenie to obejmuje środki mające na celu poprawę obsługi klienta i dostarczanie informacji lub ofert Klientowi.
10.3. Klient może zobaczyć i - jeśli to konieczne - zmienić swoje dane osobowe gromadzone przez EasySIGN. Klient ma prawo zażądać usunięcia lub wykluczenia odpowiednich informacji. EasySIGN podejmie decyzję w tej sprawie w ciągu 4 (czterech) tygodni, po rozważeniu zaangażowanych interesów (EasySIGN z jednej strony i interesów prywatności Klienta z drugiej). W przypadku decyzji o przejęciu lub usunięciu EasySIGN poinformuje Klienta, w jakim stopniu korzystanie z Oprogramowania przez Klienta zostanie ograniczone lub niemożliwe.
11. ZMIANY I DODATKI
  Zmiany i uzupełnienia któregokolwiek postanowienia Umowy i / lub Ogólnych warunków są ważne tylko wtedy, gdy zostaną uzgodnione na piśmie i / lub elektronicznie, a zatem można je tylko udowodnić.
12. RÓŻNE, OBOWIĄZUJĄCE PRAWO I WŁAŚCIWY TRYBUNAŁ
12.1. Umowa podlega prawu holenderskiemu. Wyklucza się stosowanie Konwencji Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów z 11 kwietnia 1980 r.
12.2. EasySIGN ma prawo, według własnego uznania, zlecić podwykonawstwo swoich praw i obowiązków wynikających z Umowy jakiejkolwiek stronie trzeciej.
12.3. EasySIGN może przenieść swoje prawa i obowiązki wynikające z Umowy na dowolną osobę trzecią. Prawa i obowiązki klienta wynikające z niniejszych warunków oraz na warunkach specyficznych dla produktu określonych w punkcie 9 nie podlegają przeniesieniu.
12.4. Jeżeli jakiekolwiek postanowienie, zgodnie z uzasadnionym osądem EasySIGN, Ogólnych warunków lub Umowy jest nieważne lub w jakikolwiek inny sposób niewykonalne, EasySIGN ma prawo wypowiedzieć pozostałą treść Umowy, z wyjątkiem zakresu, w którym zostanie to uznane za nieuzasadnione i niesprawiedliwe w danych okolicznościach.
12.5. Wszelkie spory wynikające z Umowy będą rozstrzygane wyłącznie przed właściwym sądem w 's-Hertogenbosch w Holandii.

Pytania?

Zawsze możesz się z nami skontaktować, jeśli masz pytania dotyczące swoich praw. Skontaktuj się z nasz zespół wsparcia.

Are you ready to make things EASY?

KUP TERAZ